central park jakarta barat2

Central Park Jakarta Barat Kebakaran? Apa penyebabnya? Kok Bisa?